...............  
    Forside
    Firmaoplysninger
    Tilstandsrapport
    Energimærkning
    Tilsyn med Byggeri
    Kontakt
    ...............

Energimærkning

Energimærkning skal udføres af et ISO 9001 certificeret firma.

Udarbejdelse af Energimærkning udføres i henhold gældende lov, og omhandler fremme af varmebesparelser i ALLE former for opvarmede bygninger, bl.a. med hensyn til at:

  1. Vise boligens energiforbrug og virke som en form for varedeklaration, når den sælges eller udlejes.
  2. Give overblik over de energimæssige forbedringer, det kan betale sig at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger
  3. Nedsættelse af CO2 udslippet til atmosfæren.
Udarbejdelse af Energimærkning ved salg og udleje af fast ejendom er lovpligtig, og skal udarbejdes for:
- énfamiliehuse over 59 m
2
- flerefamiliehuse
- kædehuse
- rækkehuse
- sommerhuse
- ejerlejligheder
- opvarmede erhvervsbygninger
- kontorbygninger
- butiksbygninger
- m.fl.

Siden juli 2010 har det været lovpligtigt, at ejendomsmægleres salgsannoncer angiver, hvilket energimærke bygningen har.

For bygninger over 1.000 m2 skal der altid foreligge en Energimærkning, også selvom bygningen ikke skifter ejer.

Produktionshaller o.lign. er undtaget for det lovpligtige krav.

Kirker, fredede ejendommen o.lign. er undtaget for det lovpligtige krav.

Nybyggede huse skal energimærkes i forbindelse med kommunens ibrugtagningstilladelse.

Sælger er forpligtet til at bestille og betale for udarbejdelse af Energimærkning.

Såfremt køber ikke modtager Energimærkning i forbindelse med køb af en ejendom, kan køber på sælgers regning lade Energimærkning udarbejde.

Energimærkning har en gyldighed på 7-10 år. Hvis bygningen sælges eller udlejes flere gange inden for gyldighedsperioden, kan det samme energimærke benyttes igen.

I forbindelse med energikonsulentens besigtigelse af ejendommen skal sælger afkrydse en skema angående forskellige forhold om ejendommen, så som nuværende energiforbrug, isoleringsmæssige forhold, alder af hårde hvidevarer m.v.

Energimærkningen har til formål at give køber overblik over ejendommens forbrug af varme m.v. Overblikket over ejendommens forbrug baseres på en beregning, hvor ejendommen opvarmes til 20 grader og bebos af en normal-forbrugende gennemsnitsfamilie. Overblikket over ejendommens forbrug anføres i energimængder og kroner.

Energimærkningen indeholder forslag til forbedringer prioriteret i rentabilitets-rækkefølge, herunder evt. forslag, der ikke er rentable.

Yderligere oplysninger om ordningen kan hentes på følgende adresser: www.boligejer.dk og www.byggeriogenergi.dk