Energimærkning

Udarbejdelse af Energimærkning udføres i henhold gældende lov, og omhandler fremme af varmebesparelser i stort set alle former for opvarmede bygninger, bl.a. mht at:

  1. Vise boligens energiforbrug og virke som en form for varedeklaration, når den sælges eller udlejes.
  2. Give overblik over de energimæssige forbedringer, det kan betale sig at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger
  3. Nedsættelse af CO2 udslippet til atmosfæren.

Udarbejdelse af Energimærkning ved salg og udleje af fast ejendom er lovpligtig, og skal udarbejdes for:
– énfamiliehuse over 59 m2
– flerfamiliehuse
– kædehuse
– rækkehuse

– nybyggede sommerhuse
– ejerlejligheder ved at hele ejendommen energimærkes i én rapport
– opvarmede erhvervsbygninger
– kontorbygninger
– butiksbygninger

– hoteller
– m.fl.

Det er lovpligtigt, at ejendomsmæglernes salgsannoncer angiver, hvilket energimærke bygningen har, så som A2020, A2015, A2010, B, C, D m.v.

For bygninger over 1.000 m2 skal der altid foreligge en gyldig Energimærkning, også selvom bygningen ikke skifter ejer/lejer

Produktionshaller, kirker, fredede ejendommen o.lign. er undtaget for det lovpligtige krav om Energimærkning

Nybyggede huse skal energimærkes i fm kommunens ibrugtagningstilladelse

Sælger hhv ejerforeningen er forpligtet til at bestille og betale for udarbejdelse af Energimærkning

Såfremt køber ikke modtager Energimærkning i fm køb af en ejendom, kan køber på sælgers regning lade Energimærkning udarbejde

Energimærkning har en gyldighed på 10 år. Hvis bygningen sælges eller udlejes flere gange inden for gyldighedsperioden, kan den samme Energimærkning benyttes

I forbindelse med energikonsulentens besigtigelse af ejendommen skal sælger afkrydse en skema angående forskellige forhold om ejendommen, så som nuværende energiforbrug, isoleringsmæssige forhold, alder af pumper, varmtvandsbeholder, kedler m.v.

Energimærkningen har til formål at give køber overblik over ejendommens forbrug af varme m.v. Overblikket over ejendommens forbrug baseres på en beregning, hvor ejendommen opvarmes til 20 grader og bebos af en normal-forbrugende gennemsnitsfamilie. Overblikket over ejendommens forbrug anføres i energimængder og kroner

Energimærkningen indeholder forslag til forbedringer prioriteret i rentabilitets-rækkefølge, herunder evt. forslag, der ikke er rentable

Yderligere oplysninger om ordningen kan hentes på følgende adresser: www.boligejer.dkwww.sparenergi.dk m.fl.