Hovedarbejdsområder

NØRREGAARD udfører følgende opgaver:

Tilstandsrapport i forbindelse med ejerskifte af fast ejendom (énfamiliehuse, flerfamiliehuse, ejerlejligheder, sommerhuse, kontor/erhverv m.m.)

Før-Tilstandsrapport og Før-Energimærkning i fm salg af énfamiliehuse, flerfamiliehuse, ejerlejligheder, sommerhuse o.lign. med henblik på udbedring af skader

Rapporter svarende til Tilstandsrapport i fm salg af erhvervsejendommen, landbrugsejendommen o.lign.

Køberrådgivning i forbindelse med køb af ALLE former for fast ejendom, herunder gennemgang og vurdering af allerede udarbejdet Tilstandsrapport og Energimærkning

Energimærkning i forbindelse med ejer- hhv lejerskifte af fast ejendom for énfamiliehuse, flerfamiliehuse, ejerlejligheder, kontor/erhverv m.v.

Energimærkning i forbindelse med lovpligtig Energimærknig for flerfamiliehuse, ejerlejligheder, kontor/erhverv m.v.

Energimærkning af ”små” bygninger som énfamiliehuse og flerfamiliehuse, samt nyopførte ejendomme

Energimærkning af ”store” bygninger som flerfamiliehuse, ejerlejlighed-ejendomme, kontorbygninger, hoteller  m.v.

Support i forbindelse med Energimærkning af fast ejendom

Generel vurdering af bygningers energimæssige stand

Byggesagsbehandling i forbindelse med lovliggørelse, om/tilbygninger, ændret status fra sommerhus til helårshus m.v.

Konvertering af sommerhus til helårshus

Tilsyn og byggestyring med nybyggeri, tilbygning og renovering

Afleveringsforretninger, 1- og 5-års gennemgang.

Konfliktløsning, når samarbejdet mellem bygherre og entreprenør er problemfyldt

Statiske beregninger af træ-, stål- og betonkonstruktioner

Fugt- og skimmelsvampe undersøgelser

Forsikringssager

Miljøundersøgelser i forbindelse med jord- og grundvandsforurening, samt afværgeforanstaltninger i forbindelse hermed, fx. i forbindelse med utæt olietank i villahave, mistanke om forurenet jord, vurdering af allerede udførte miljøundersøgelser og afværgeforanstaltninger/oprydninger m.v.

Geotekniske undersøgelser og vurdering i forbindelse med byggeri, sætningsskader på ældre bygnigner m.v.

Lægning/renovering af kloakrør og siveanlæg

TV-inspektion af afløbs/kloakrør for brud o.lign.

Udarbejdelse af skitseforslag og udbudsmateriale (projektbeskrivelse, prisoverslag og tilbudslister) for licitation eller underhåndsbud samt kontrahering med entrepenører

Drifts- og vedligeholdelse med prioriteret udførsel for alle typer bygninger, herunder boligblokke, andelsboligforenigner m.v. for mindre og større ejendomme

indhold. Hav det sjovt!